Licencēšanas noteikumi

1. Termini

Programmatūra – moduļi un moduļu opcijas un funkcijas, datu bāzes un to komponentes.
Programma – moduļi un moduļu opcijas, funkcijas.
Modulis – programmas daļa, kas nodrošina vienveidīgu funkciju realizēšanu (algas aprēķina modulis, materiālo vērtību uzskaites modulis u.tml.)
Datu bāze – datu bāzes un to komponentes.
Licence – oficiāla atļauja izmantot FinaWin Solis programmatūru.
Pagaidu licence – atļauja izmantot FinaWin Solis programmatūru no līguma parakstīšanas brīža līdz programmatūras plānotajam nodošanas brīdim.
Pastāvīgā licence – pastāvīga atlauja izmantot FinaWin Solis programmatūru, kuru iegūst pēc pilnas Līgumā paredzēto darbu apmaksas un Nodošanas – Pieņemšanas Akta parakstīšanas.
Licences sertifikāts – dokuments, kas apliecina Pasūtītāja tiesības izmantot SOLCRAFT SIA izstrādāto programmatūru.

2. Vispārīgie noteikumi

Šī ir juridiska vienošanās starp Pasūtītāju un SOLCRAFT SIA par SOLCRAFT SIA izstrādātās programmatūras FinaWin un FinaWin Solis licencēšanu. Pasūtītājs, izmantojot ar šo līgumu piešķirtās tiesības, piekrīt tā noteikumiem un uzliktajiem pienākumiem. SOLCRAFT SIA piešķir Pasūtītājam neekskluzīvu un nepārejošu licenci tikai iekšējai lietošanai ar atbilstošu programmatūru un dokumentāciju. Katram modulim ir jāiegādājas sava atsevišķa licence. Pasūtītāja izmantojamo licenču skaits ir noteikts Pasūtītājam izsniedzamajā licences sertifikātā.

3. Pasūtītāja tiesības

Nopērkot vienu licenci, Pasūtītājs iegūst tiesības instalēt un izmantot vienu programmatūras kopiju vienā personālajā datorā vai tīkla atmiņas ierīcē – serverdatorā, ar tiesībām piekļūt šim serverdatoram vienai ierīcei, piemēram, vienam personālajam datoram. Katrai nākamajai ierīcei, kura piekļūst programmatūrai, kas instalēta tīkla atmiņas ierīcē un lieto to, jāiegādājas papildus licence. Pasūtītājam ir tiesības kopēt programmatūru uz informācijas nesējiem, lai izveidotu vienu rezerves kopiju, kā arī arhivācijas vajadzībām. Datu bāzēm Pasūtītājs var veidot vairākas rezerves kopijas. Pasūtītājs drīkst fiziski pārnest programmatūru no viena datora uz citu datoru, bet katrā konkrētā brīdī programmatūra var tikt izmantota tikai uz viena datora. Pasūtītājs drīkst lietot dokumentāciju, kura pievienota programmatūrai tikai un vienīgi iekšējai, nekomerciālai izmantošanai uzziņas nolūkā. Pasūtītājs drīkst kopēt atklātās SQL procedūras un veidot savas procedūras Izpildītāja piegādātās datu bāzes ietvaros.

4. Pasūtītāja tiesību ierobežojumi

Pasūtītājam nav tiesību veikt šādas darbības – izplatīt, licencēt, izīrēt, iznomāt, aizdot vai citādā veidā nodot citas personas rīcībā programmatūru, izņemot šīs vienošanās 8.punktā minētajā gadījumā. Pasūtītājs nedrīkstat pārprogrammēt, dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmu. Servera licence ar tai pievienotām klientu licencēm un datu bāzēm tiek licencēta kā vienots produkts.

5. Īpašumtiesības uz produktu

Programmatūra ir SOLCRAFT SIA īpašums neatkarīgi no tā, uz kādiem informācijas nesējiem programmatūra ir ierakstīta. SOLCRAFT SIA pieder programmatūras nosaukums, autortiesības, kā arī citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz programmatūru. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Īpašumtiesības uz programmu aizsargā LR un ES likumdošana. Programmatūras neatļauta kopēšana, modifikācija vai iekļaušana citās programmās ir aizliegta. Licence nepiešķir Pasūtītājam īpašuma tiesības ne uz programmu, ne uz jebkuru no tās daļām. Ar šo vienošanos Pasūtītājs neiegūst nekādas tiesības uz Izpildītāja preču zīmi, servisa zīmi, logo vai FinaWin, FinaWin Solis nosaukumu.

6. Licences veidi
  • Servera licence – piešķir tiesības Pasūtītājam izmantot (instalēt un lietot) SOLCRAFT SIA serveru programmatūru vienā serverī. Servera licence ir nepieciešama katram serverim.
  • Servera licencei bez maksas nāk klāt viena klienta licence.
  • Klienta licence – piešķir tiesības vienam lietotājam piekļūt serverim no tīklam pieslēgtas vai attālas ierīces
  • Pārvaldīšanas licence – 1 servera licence ar 1 klienta licenci, ieskaitot noskaņas.
  • Terminālservera klienta licence – piešķir tiesības pieslēgties pie servera programmatūras vienam lietotājam vai nu lokāli, vai attālināti caur MS Terminālserveri
  • Internetlietotāja licence – piešķir tiesības pieslēgties pie programmatūras caur interneta pārlūkprogrammu.
7. Datu aizsardzība

Pasūtītājs piekrīt, ka SOLCRAFT SIA un tā darbinieki var apkopot un izmantot tehnisko informāciju, kas iegūta jebkādā veidā kā daļa no Pasūtītājam nodrošinātajiem ar programmatūru saistītajiem pakalpojumiem. SOLCRAFT SIA drīkst izmantot šo informāciju tikai un vienīgi tādēļ, lai uzlabotu savu programmatūru vai sniegtu Pasūtītāja individuālām vajadzībām pielāgotus pakalpojumus vai tehnoloģiju, un neizpaudīs šo informāciju veidā, kas to ļautu identificēt ar Pasūtītāju.

8. Licences nodošana citai personai

Pasūtītājs drīkst veikt vienreizēju paliekošu visas programmatūras un tās licenču nodošanu citai personai ar nosacījumu, ka nepatur nevienu programmatūras kopiju, lai kādā formātā tā arī neglabātos.
Pasūtītājs drīkst paturēt datu bāzes, kurās glabājas Pasūtītāja dati, arhīva vajadzībām.
Pasūtītājs var nodot licenci un programmatūru citai personai tikai ar SOLCRAFT SIA rakstisku piekrišanu.
Personai, kurai tiek nodota programmatūra, ir jāpiekrīt visiem šīs licencēšanas vienošanās nosacījumiem.

9. Licences spēks laikā

Licence ir spēkā līdz tās pārtraukšanai vai anulēšanai.
Pasūtītājs var pārtraukt licenci jebkurā brīdī, izdzēšot programmatūru un visas tās kopijas, lai kādā formā tās arī neglabātos.
Pārtraucot licenci, Pasūtītājs zaudē visas tiesības, ko Pasūtītājam paredz šī vienošanās.
Ja Pasūtītājs pārkāpj kādu no šīs vienošanās noteikumiem, Pasūtītāja licence tiek anulēta.
Ja Pasūtītājs nodod licenci citai personai, pārkāpjot šīs vienošanās 8.punkta noteikumus, licence tiek anulēta gan Pasūtītājam, gan personai, kurai programmatūra un licence tika nodota.

10. Ierobežota atbildība

Pasūtītājs apzinās, ka neviens programmprodukts nav bez kļūdām un piekrīt, ka arī Solcraft SIA piegādātajā programmatūrā var būt kļūdas.

Solcraft SIA neatbild par zaudējumiem, zaudētiem ienākumiem vai datiem, vai apzinātiem, netiešiem, nejaušiem bojājumiem, lai kā tie arī nebūtu, kamēr tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.