Noliktavas programma

FinaWin® PRECES un PAKALPOJUMI /Noliktava – preces un pakalpojumu kustības uzskaite un noliktavu vadības sistēma. Programma ļauj veikt precīzu, operatīvu noliktavas uzskaiti jebkuram uzņēmumam no dažādām darbības sfērām. Mums ir izstrādāti jau gatavi risinājumi dažādām nozarēm, tādām kā vairum- un mazumtirdzniecība, būvniecība, ražošana, lauksaimniecība, pakalpojumu sniegšana u.c.

image

Noliktavas uzskaites programmas FinaWin galvenās funkcijas

Noliktavas programmas pamatmodulis pilnīgi nodrošina galvenās noliktavas darbības:
  • Preču pieņemšana noliktavā: no piegādātāja, pēc inventarizācijas, atgriešana no klienta;
  • Noliktavas iekšējās funkcijas: pārvietošana, pārcenošana, ražošana;
  • Preču izsniegšana: realizācija, norakstīšana, atgriešana piegādātājam;
  • Inventarizācija parāda aprēķinātos atlikumus atbilstoši faktiskajai preču esamībai. Ir iespējams veikt gan pilno, gan arī daļējo noliktavas inventarizāciju pēc jebkuriem uzstādītajiem parametriem: pēc iekšējām adresēm, pēc preču grupām, pēc rēķiniem, pa projektiem vai pēc papildus klasifikatoriem (sk. Papildus opcijas). Izvēles inventarizācija ļauj veikt preču pārrēķinu, nepārtraucot noliktavas darbu.

Noliktavas uzskaites programmai ir neierobežota daudz līmeņu noliktavu struktūra, uz kuras pamata tiek realizēta iekšējo apakšnodaļu, materiāli atbildīgo personu, filiāļu tīkla, veikalu, noliktavu uzskaite. Preces var tikt pārvietotas starp visām struktūras noliktavām. Bez tam, preces var tikt uzskaitītas dažādos kontu plāna kontos un pārvietotas no viena konta uz citu.

Preces tiek uzskaitītas pa partijām. Preču norakstīšana notiek automātiski pēc FIFO metodes: vispirms tiek uzskaitīti „vecākās” partijas atlikumi. Ja ir nepieciešams, izsniegšana vai norakstīšana var tikt veikta, izvēloties konkrētu partiju. Jebkurā brīdī var apskatīties atlikumus un cenas katrai partijai atsevišķi, vai atsevišķi katrai precei, vai arī visām partijām saskaņā ar vidēji svērtām cenām.

Noliktavas uzskaites programma veic preču tiešo pašizmaksu aprēķinu automātiski. Pilns pašizmaksas aprēķins ar netiešo izdevumu sadalījumu tiek veikts modulī Izmaksu pārdale /Pašizmaksa.

Jebkura darbība noliktavā tiek atspoguļota noliktavas uzskaites programmā ar attiecīgo dokumentu, kura izveidei tiek izmantotas viegli noskaņojamas formas datu ievadei. Dokuments var tikt reģistrēts jebkurā valūtā, programma automātiski pārrēķina preces vērtību pamata uzskaites valūtā pēc tekošā valūtas kursa.

Programmas interfeiss

Vairum- un mazumtirdzniecība /realizācija. Dažādu operāciju izveide vairum- un mazumtirdzniecībai, pielietojot dažādas realizācijas metodes. Informatīvi neierobežota klientu kataloga izmantošana un individuāli noskaņotu stingrās uzskaites pavadzīmju drukāšana, piemēram, mazumtirdzniecībā – fiskālā printera čeks. Realizācijas cenu elastīga noskaņošana, automātiska izvēle no preču kataloga ar dažādām cenām. Cenas aprēķina atbilstoši ievadītajam algoritmam, transporta un citu izdevumu, atlaižu (visai pavadzīmei vai konkrētām precēm) aprēķinam. Ir iespējama taras uzskaite un tās automātiska ievietošana dokumentā.

Standarta atskaites:

Apgrozījuma pārskata izveide par jebkuru periodu ar dažādiem filtriem un detalizāciju: pēc grupām, partijām, aģentiem, partneriem, piegādātājiem, partneru grupām, kā arī izmantojot papildus klasifikatorus. Dažādas atskaites par preču kustību. Iespēja koriģēt esošās atskaites, kā arī veidot jaunas. Jebkuru atskaišu periodu izveide, ar slēgšanas iespēju un sākuma atlikumu pārrēķinu.

Noliktavas programmas papildus opcijas

Individuālo atlaižu sistēma. Iespēja veidot atlaižu grupas jebkuram klientam vai klientu grupai, jebkurai precei, preču grupai. Iespēja regulēt atlaidi vai speciālo cenu, atkarībā no preču daudzuma, laika perioda u.tml.

Pasūtījumu formēšana klientiem. Pasūtījumu formēšana dokumenta veidā, kurš turpmāk var tikt izpildīts, daļēji izpildīts vai atcelts. Pasūtījumu koriģēšana. Neizpildītu pasūtījumu uzskaite, preču rezervēšana.

Pasūtījumu formēšana piegādātājiem. Ar programmas palīdzību tiek veikta pasūtījuma analīze: brīvā atlikuma noliktavā, atlikuma, kurš rezervēts klientam, piegādātājiem pasūtītā preču daudzuma, izpildīto un neizpildīto klienta pasūtījumu caurskatīšana. Tiek veikta pasūtījuma analīze, ņemot vērā minimālos preču uzkrājumus noliktavā pēc vairākiem algoritmiem, automātiska pasūtījumu formēšana piegādātājiem, neizpildīto pasūtījumu uzskaite. Iespēja izmantot dažādu atlikumu limitu aprēķina metodes, piemēram, statistisko vai dinamisko. Pasūtījums, ņemot vērā minimālo partiju, optimālo cenu vai sezonu.

Pasūtījumu formēšana ar eksporta/ importa funkciju. Dotā funkcija automatizē pasūtījuma procesu. Noformētais pasūtījums tiek nosūtīts piegādātājam elektroniskā formātā caur internetu. Savukārt piegādātājs eksportē uz noliktavas programmu nākotnes piegādes pavadzīmes saturu. Tāds pats datu apmaiņas princips darbojas, piegādājot preces klientiem.

Projekti (finansēšanas avoti) / Papildus klasifikatori. Detalizētāka preču sadale ar finansēšanas avotiem (projekti, līgumi) un papildus klasifikatoru (finansēšanas avoti) palīdzību.

Ražošana. Ļauj aprēķināt gatavās produkcijas vērtību, dokuments par gatavās produkcijas (ražošana) pieņemšanu ar automātisku materiālu norakstīšanu pēc norādītajām normām, iespēja izmantot aizvietotāj preces, saražotās produkcijas pašizmaksas aprēķins, gatavās produkcijas pieņemšana noliktavā.

Norēķini ar piegādātājiem/ klientiem. Pavadzīmju apmaksas uzskaite jebkurā valūtā noliktavas programmā. Iespējama pavadzīmes daļēja apmaksa, kā arī vienlaicīgi vairāku pavadzīmju apmaksa. Ir iespēja redzēt parādnieku sarakstu uz noteiktu datumu.

Divu mērvienību izmantošana. Iespēja katrai precei norādīt divas mērvienības (piemēram, kilogrami – litri, kilogrami – grami). Dokumentos var izmantot abus variantus. Atskaitēs, inventarizācijā, noliktavā var norādīt vajadzīgo mērvienību.

Papildus preču grupas. Iespēja klasificēt preces pēc papildus parametriem, piemēram, pēc krāsas, izmēra u.tml.

Muitas noliktava. Muitas noliktavas pārvalde, atmuitošanas funkcija ar pašizmaksas aprēķinu, specifisku muitas atskaišu un drukas formu pakete.

Akcīzes noliktava. Akcīzes noliktavas pārvalde, specifisku atskaišu un drukas formu pakete.

Intrastat 1a 2a. Procedūra, kas automātiski aprēķina datus priekš intrastat atskaites uzņēmumiem, kas veic eksportu/importu Eiropas Savienības teritorijā līdz 70 000 eiro.
Intrastat 1b 2b. Procedūra, kas automātiski aprēķina datus priekš intrastat atskaites uzņēmumiem, kas veic eksportu/importu Eiropas Savienības teritorijā virs 70 000 eiro.

Automātiskie grāmatojumi. Katram dokumentam sistēma automātiski formē nepieciešamos grāmatojumus, kuri tiek eksportēti uz finanšu uzskaites moduli FinaWin® FINANSES (ir iespēja grāmatojumus sūtīt uz SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV u.c.). Programma pieļauj ļoti plašas grāmatojumu noskaņošanas iespējas: noliktavas dokumenti tiks pilnībā un atbilstoši konkrēta uzņēmuma uzskaites struktūrai atainoti grāmatvedības uzskaitē.

Vairāku datu bāžu versija. Iespēja veidot vairākas, savā starpā neatkarīgas noliktavas datu bāzes ar iespēju pārslēgties starp tām, neizejot no programmas.

e-Paraksts. Ja vēlaties saviem klientiem sūtīt rēķinus un citus dokumentus elektroniskā formātā ar elektronisko parakstu, mēs Jums piedāvājam drošu elektroniskā paraksta sistēmu. Jūsu paraksts elektroniskajā vidē – unikāla simbolu kombinācija, kuram piemīt tāds pats spēks kā Jūsu ar roku rakstītajam parakstam. Elektronisko parakstu var ievietot jebkurā dokumentā gan elektroniskajā, gan papīra. Elektroniskā paraksta serveris dod iespēju apliecināt, ka šo elektronisko dokumentu ir parakstījusi konkrētā persona, kā arī jebkurā brīdī identificēt jebkuru parakstu ar konkrēto lietotāju un konkrēto dokumentu. Juridiski elektroniskā paraksta izmantošana pamatota ar vienošanos starp sadarbības partneriem par elektroniski parakstīto dokumentu apriti.

Noliktavas programmas papildus funkcionalitāte pēc individuāla pasūtījuma.

Noliktavas programmas jaudīgā struktūra ļauj ne tikai maksimāli ērti un efektīvi veikt preču apgrozījuma uzskaiti, bet arī automatizēt tādas svarīgas funkcijas kā:

  • Preču iepirkšana uz pārdošanas dinamikas pamata.
  • Cenu veidošanas pārvalde. Automātisks cenu aprēķins atbilstoši iestādītajam algoritmam, individuālās cenas, izpārdošanas cenas u.tml.
  • Preču sadalījums pa iekšējām struktūrvienībām, materiāli atbildīgām personām (filiāļu tīkliem, veikaliem, noliktavām).
  • Noliktavas pārvalde. Lokāla un attālināta daudz līmeņu noliktavu struktūra. Preču pārvietošana, saglabājot datus par sākotnējo stāvokli (piegādes cena, piegādātāja kods u.c.).
  • Pārdošanas pārvalde. Pārdošanas procesam atbilstošas noskaņas, stāvokļa, pārdošanas dinamikas, peļņas analīze.
  • Klientu parādu analīze un izziņas, parādu piegādātājiem analīze.

Detalizētu informāciju par FinaWin noliktavas uzskaites programmas moduli Materiālās vērtības Jūs variet iegūt, zvanot vai rakstot mums uz e-pastu, kā arī piesakoties bezmaksas konsultācijai un noliktavas programmas demonstrācijai.

Piesakieties  bezmaksas konsultācijai vai programmas demonstrācijai!

Mūsu klientu menedžeris ar Jums sazināsies un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem, kā arī vienosies ar Jums par programmas demonstrācijai ērtāko laiku.